پـس از ۹۱ سـال فعالیـت بـه عنـوان یـک سـاختمان اداری، یــک آســمان خــراش در گوشــه خیابــان میشــیگان شــمالی و Drive Wacker در شــیکاگو، بــه یــک هتــل تبدیــل شــد.
ایــن تبدیــل بخشــی از برنامــه اســتفاده مجــدد از ســاختمان بـود کـه در سـال ۲۰۱۴ آغـاز شـد و در اواخـر سـال ۲۰۱۶ تکمیـل شـد و هتـل LondonHouse شـیکاگو را ایجـاد کـرد. در دهــه ۱۹۲۰ ،شــیکاگو رونــق شــگرفی را تجربــه کــرد. در ســال ۱۹۲۳ ،ســاختمان گارانتــی لنــدن، واقــع در گوشــه خیابــان میشــیگان شــمالی و واکــر درایــو، در میــان سـنگ خراش هایی بـود کـه بـه شـهر در حـال رشـد اضافـه شــد و بــه یکــی از قابــل مشــاهده ترین و برجســته ترین بخش هــای املاک شــیکاگو تبدیــل شــد. ایــن ســاختمان یکـی از بهتریـن نمونه هـا از سـبک احیـای کلاسیک هنرهای زیبـای شـیکاگو بـه حسـاب می آیـد. بـرای نزدیـک بـه یـک
قــرن، ایــن ســازه فضــای اداری اصلــی را بــرای بســیاری از مشــاغل شــیکاگو فراهــم کــرد. ســتون ها، نرده هــا، گلدان هــا و ســنگ های آهــک حکاکی شــده بــزرگ، غنی ســازی منحصر به فــردی را در
سرتاســر نماهــا ایجــاد میکننــد.

یک تعمیر گسترده نما
ً نماهــای ســاختمان عمدتــا بــا ســنگ آهــک اســتاندارد ایندیانـا پوشـیده شـده اسـت کـه بـا پوشـش تزئینـی سـفالی در طبقـات هفدهـم و هجدهـم و بیسـت و یکـم منقش شـده انـد. ایـن سـاختمان بـا یـک سـنگ آهـک برجسـته ۷۰ فوتی و گنبـد سـفالی مشـرف بـه خیابـان میشـیگان پوشـیده شـده اسـت، ویژگـی متمایـزی کـه باعـث میشـود بـه راحتـی در دریایــی از ســاختمان های مشــابه قابــل شناســایی باشــد. بــه گفتـه مایـک ناپونلـی، کارشـناس ارشـد، بـا توجـه بـه میـزان قابـل توجهـی از پوسـته شـدن و فرسـودگی سـنگ آهـک در سرتاسـر نماهـای خارجـی، یـک برنامـه جامـع بـرای احیـای روکـش نمـا تهیـه شـد کـه تـا حـد امـکان بـر بازگردانـدن سـنگ آهـک بـه زیبایـی و ظاهـر اصلـی آن تمرکـز داشـت. تیــم متشــکل از پنــج نفــر، متشــکل از معمــاران، مهندســان و بازرســان، ایــن کار را از طریــق یــک فرآینــد تطبیــق و آماده ســازی دقیــق ســنگ بــه دســت آوردنــد. هــر ســنگ جایگزیـن در محـل بـه آرامـی بـا آب اشـباع و پوشـانده شـد تـا بافـت و رنگـی را فراهـم کنـد تـا بـا سـنگ های ۹۰ سـاله موجـود مطابقـت داشـته باشـد. ً تقریبــا ۴۰۰ تــن – ۵۰۰۰ فــوت مکعــب – ســنگ آهــک ایندیانــا توســط Inc، Etten Van & Galloy .در شــیکاگو، IL ، بـرای سـاخت تمـام قطعـات جایگزیـن عرضـه شـد. بیـش از ۱۲۰۰ واحــد ســنگ آهــک در اندازه هــای مختلــف در سرتاســر نماهــا تعویــض گردیــد. بــرای بــرش ســنگ از جگــوار پــرو ۳۰۰۰ شــرکت صنایــع پــارک و همچنیــن اره هــای Tysaman و Systems Sawing اسـتفاده شـد. تـام ون اتـن، مالـک Inc، Etten Van & Galloy .

بــرای جلوگیــری از تعمیــرات غیرضــروری و افــزودن بــه ســاختمان، گفــت: »همــه ســنگها یــا بــا رنــده یــا شــن و ماسـه سـاخته شـده انـد، سـپس آب پاشـیده میشـوند تـا بـا ســنگ موجــود مطابقــت داشــته باشــد. »ســختترین بخــش کار، تطبیــق دادن ســنگهای بــزرگ بــرای ســتون های فلــوتدار و سرســتون های کنــده کاری شــده در ورودی جلــو بــود. مــا بــه ایــن واقعیــت افتخــار میکنیــم کــه شــما نمیتوانیــد ســنگ جدیــد را از ســنگ موجــود متمایــز کنیــد.«.

ناپونلـی گفـت: »ده کـوزه سـنگ آهکـی در سراسـر دیـواره  پشــت بــام بازنشــانی شــد. هــر کــوزه تقریبــا ۴۰۰۰ پونــد وزن داشــت و بــرای بلنــد کــردن ویژگی هــای تزئینــی بــه جرثقیــل نیــاز داشــت.

ایـن کوزه هـا ۱۵ سـال قبـل بـه دلیـل جابجایـی قابـل توجـه بــه بیــرون و نگرانــی از اینکــه ممکــن اســت از ۲۱ طبقــه روی پیـاده روهـای پاییـن بیفتنـد، برداشـته شـده بودنـد. در ایـن مـکان هـا، کل قرنیزهـا و تسـمه ها برداشـته و بازسـازی شـدند. ناپونلـی(معمـار ایـن بنـا)  گفـت: »کار بـر روی چنین سـاختمان نمادینـی در شـیکاگو و کمـک بـه بازگردانـدن آن بـه عظمـت اولیـه اش بسـیار لـذت بخـش بـود. ایـن پـروژه بــدون اســتعداد باورنکردنــی پیمانــکار تعمیــر و تامیــن کننــده ســنگ قابــل انجــام نبــود. ســنگهای متعــددی روی سـاختمان وجـود داشـت کـه حـاوی چنـان سـطح بالایی از جزئیــات بــود کــه تامین کننــده ســنگ قطعــات جایگزیــن را بـه صـورت دسـتی تراشـید تـا امـکان تطبیـق دقیـق جزئیـات ظریـف وجـود داشـته باشـد. همــه ســنگها یــا بــا رنــده یــا شــن و ماســه ســاخته شــده بودنــد، ســپس آب پاشــیده شــدند تــا بــا ســنگ موجــود مطابقــت داشــته باشــد. تطبیــق تمــام پروفیل هــا و کنــده کاری هــای موجــود بــرای سـازندگان فرآینـد دشـواری بـود کـه نیـاز بـه توجـه زیـادی بــه جزئیــات داشــت. دان ســیفلد، معــاون اجرایــی ارشــد رئیــس جمهــور، گفــت: »موقعیــت برخــی از ایــن ســنگها یــک چالــش بــود، زیــرا بایــد از جرثقیل هــا و بالابرها اســتفاده میشــد، و داربســت های لولــه ای شــکل بایــد روی ســکوها نصــب میشــد تــا بتــوان کار را ایمــن انجــام داد.«

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست