وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از احیای معادن کوچک در نظر دارد معادنی که دارای ذخیره کافی و ماده معدنی صادراتی هستند و متوقف و یا غیرفعال می باشند را شناسایی و جهت فعال سازی مورد حمایت خود قراردهد. براین اساس در جلسه مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ مقرر گردید انجمن سنگ ایران بعنوان متولی معرفی ۱۰۰ معدن کوچک مقیاس اقدام نماید.علاقمندان می توانند جهت مشارکت در این اقدام و دریافت پرسشنامه مربوطه تا تاریخ ۹۸/۰۵/۰۵ با دفتر انجمن سنگ ایران تماس حاصل نمایند.

فهرست