رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران :
در بخش معدن مشکل ضعف نظارت داریم، در این بین دولت وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و در نتیجه شاهد رشد بروکراسی هستیم. فراموش نکنیم که نظارت بخش معدن بسیار مهم است و متولیان معدن باید بر تفاوت‌های آن با بخش‌های دیگر واقف باشند. کار کردن در داخل محدوده، نوع ماده معدنی، کیفیت و عیار آن مسئله مهمی است اما می‌بینیم که گاهی فردی با داشتن شرایط نمی‌تواند کار خود را به‌درستی ادامه دهد اما به ناگهان فرد دیگری همان کار را به راحتی انجام می‌دهد.
متاسفانه بروکراسی اداری در کشور ما خیلی گسترده است و همچنان ادامه داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت که عملکرد وزارتخانه و سازمان‌های دولتی در ارتباط با وظایف حاکمیتی خود ضعیف بوده است. این مجموعه‌ها قوانین را به‌خوبی بلند نیستند و نتوانسته‌اند در اجرای آنها موفق باشند و یا آنها را به راحتی دور می‌زنند و با صدور بخشنامه‌های مغایر و متعدد موانع جدیدی بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند.
جالب اینکه بروکراسی اداری به معدن خلاصه نمی‌شود، بارها دیده‌ایم که نه‌تنها در بخش معدن بلکه در تمامی زمینه‌ها این مشکل وجود دارد که موانع بروکراسی اداری رشد می‌کنند. در این بین مدیران نقش پررنگی در کاهش بروکراسی اداری دارند. در واقع مدیران انقباضی به دنبال اعمال قدرت خود بوده و از نقاط ضعف قوانین استفاده کرده‌اند اما مدیرانی که تنها به دنبال اعمال مدیریت هستند، همیشه از نقاط مثبت قوانین بهره می‌برند. در این بین اگر مدیران ما در تمامی حوزه‌ها بر نقاط قوت قوانین تمرکز کنند، بستر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله معدن در کشور فراهم و موجب رشد جامعه می‌شود.

فهرست