مقدمه
نازکبــری در ســنگ ســاختمانی همانطــور کــه از اســم آن مشــخص اســت، روشــی اســت کــه در آن ســنگها بــا ضخامــت کــم، جهــت مصــارف خاصــی بریــده میشــوند. از جملــه دلایل میــل بــه ایــن روش فــرآوری، نیــاز بــه ســبک بــودن ســازه در مکانهــای خــاص و تولیــد متــراژ بیشــتر از یــک نــوع ســنگ گــران قیمــت میباشــد.
تکنولوژی نازکبری در دنیا
در جهــان ســنگهایی بــا ضخامــت معمولا دو ســانتیمتر بــا تکنولــوژی جدیــد دســتگاه وایــر تولیــد میشــوند. ضخامــت ســنگ در حالــت کلــی 13 میلیمتــر اســت و وقتــی بــه دو قســمت تقســیم میشــود حــدود 6.5 میلیمتــر میشــود. در مرحلـه پولیـش حـدود 4 میلیمتـر از ضخامـت نهایـی سـنگ باقــی میمانــد کــه روی هانیکامــب یــا روی بســتر دیگــری چســبانده میشــود. تکنولوژیهــای مرتبــط بــا نازکبــری در ایــران بــه علــت اســتفاده از یــک نــوع ســنگ خــاص کــه عمومــا آهکــی و از جنــس ماربــل اســت، بــا یــک نــوع دســتگاه (حــدود 3-2 دســتگاه چینــی در ایــران وجــود دارد) شــناخته میشــود کــه بـه وسـیله ی ابـزار تیغـه (Blade )بـرای اسـلب یـا تایلهایـی کـه ماکزیمـم عرضشـان 80 سـانتیمتر اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد. در ایـران بـرای سـنگهای سـخت و سیلیسـی ماننــد گرانیــت، دســتگاهی وجــود نــدارد. دســتگاههای
موجـود اکثـرا از نـوع چینـی بـوده و بـرای سـنگهای آهکـی مثــل مرمــر کــه نســبتا نــرم هســتند، اســتفاده میشــوند. از جملــه نقــاط ضعــف اســتفاده از ایــن دســتگاهها ایــن اســت کــه در میانــه کار تیغــه گســیخته شــده و همچنیــن توانایــی بـرش سـطحهای سـخت را ندارنـد. ایـن تکنولـوژی منسـوخ بـوده و از معایـب دیگـر بـه مـواردی از قبیـل اقتصـادی نبـودن و زمانبــر بــودن بــرش بــا آن میتــوان اشــاره کــرد.
روش کار بــرای نازکبــری ســنگهای ســخت بــه ایــن صــورت اســت کــه ســنگهای نیمــه قیمتــی در قطعــات کوچــک و بصــورت نــازک بریــده شــده و در کنــار یکدیگــر قــرار داده میشــوند. اســلب نهایــی تولیــد شــده معمولا بــا ســختی زیــاد، عــرض 2 یــا 1.80متــر و طــول 3 متــر بــه ضخامــت 5 میلیمتــر، زیــر پولیــش مــیرود.
کاربرد سنگهای نازکبری شده
کاربــرد ســنگهایی کــه بــا روش نازکبــری تولیــد میشــوند نســبت بــه ســنگهایی کــه ضخیمبــری میشــوند، تفــاوت عمــدهای دارنــد و نمیتــوان از ســنگ تهیــه شــده بــه روش نازکبــری در مکانــی کــه نیــاز بــه اســتحکام دارد، اســتفاده کــرد. ضــروری اســت کــه مقاومــت ســنگ در زیــر پولیــش متناسـب بـا فشـار پولیـش بـوده و اگـر سـنگ خیلـی نـازک باشـد قابلیـت تحمـل بـار را نداشـته و زیـر سـاب میشـکند. جهـت حفـظ اسـتحکام سـنگ بـا در نظـر گرفتـن ویژگیهـای مقاومتــی، بهتریــن ضخامــت بــرای کار بــر روی هانی کامــب حــدود یــک ســانتیمتر اســت. ســنگهایی در ایتالیــا بــا ضخامتهــای حــدود 6 تــا 5 میلیمتــر نیــز بریــده میشــوند و بایـد دقـت شـود در زیـر پولیـش دوام بیاورنـد. معمولا در فشـارهای بالای 1.5 بـار احتمـال شکسـت سـنگ و فشـرده شــدن هانی کامــب فراهــم میشــود. بــرای ایــن منظــور، در مــواردی کــه لازم اســت پولیــش مناســبی از ســنگ بدســت بیاورنـد معمـوال ضخامـت زیـر یـک سـانتیمتر و یـا نهایتـا 8 میلیمتـر، توصیـه نمیشـود. بـه منظـور تامیـن اسـتحکام لازم  بـرای پولیـش سـنگ بهتـر اسـت آن را روی شیشـه و یـا روی
سـنگ دیگـر چسـباند زیـرا در روش اسـتفاده از هانی کامـب، اســتحکام لازم بــرای ســاب مناســب فراهــم نمیشــود و هنــگام ســاب دادن آن، فشــار پولیــش بایــد بــه بســیار کــم باشــد کــه در ایــران ایــن مــوارد انجــام نمیشــود. بــرای رســیدن بــه بــازار مصــرف ایــن نــوع محصولات در ایــران و در دنیــا، بایــد بــا معمــاران جــوان کــه بــه علــم روز دنیــا واقفانــد تعاملاتی برقــرار کــرد. قــدم اول در جلــب نظــر معمــاران در سراســر دنیــا، تولیــد محصــول اســت. در بسـیاری از کارهـای معمـاری، معمـاران برخـی از اسـلبها را در آپارتمانهــا بــر روی طبقــات بالا میچســبانند کــه بــرای ایـن نـوع مصـارف الجـرم مجبـور بـه اسـتفاده از سـنگهایی
بـا وزن کـم هسـتند. مــوارد اســتفاده از ســنگ نازکبــری شــده بــر روی دیــوار، ســقف، کــف، بصــورت پنــل و یــا مکانهایــی کــه نیــاز بــه ســبک بــودن متریــال اســت، میباشــد. بــرای مثــال بــرای نماهایـی بـا ارتفـاع زیـاد و بیـش از چنـد طبقـه، نصـب اسـلب در ارتفــاع زیــاد ســخت و هزینهبــر اســت. بــه همیــن دلیــل، میتــوان اســلبها را نازکبــری کــرده و جهــت حفــظ ســبکی بــر روی هانیکامــب چســبانده و بــرای مصــارف مختلـف اسـتفاده کـرد. از دیگـر مـوارد کاربـردی، اسـتفاده از پنلهـای سـنگی بـر روی درهـا مثـا درهـای چوبـی و یـا بـر روی کابینتهــا میباشــد. بــه منظــور ارتقــاء توانایــی تحمــل بــار توســط یراقهــا، ســنگ را نازکبــری کــرده و روی هانی کامــب میچســبانند و بدنــهی کابینــت را میســازند.
هزینه ی تمام شده

ایــن تصــور کــه روش نازکبــری در کاهــش هزینههــا موثــر اســت، تصــور درســتی نیســت و تنهــا در صورتــی صرفــه ی اقتصــادی دارد کــه ارزش ســنگ خیلــی زیــاد باشــد و یــا در مــواردی کــه بــه ســفارش مشــتری باشــد. بایــد بدانیــم کــه قیمــت تمــام شــده در ایــن روش حداقــل دو تــا ســه برابــر قیمـت سـنگی بـا ضخامـت 2 سـانتیمتر میباشـد. بـا توجـه بــه مناســب بــودن بــازار ســنگ دهبیــد اســتخوانی رنــگ در چیـن، اجـرای ایـن روش بـر روی ایـن نـوع اسـلبها مقـرون بـه صرفـه اسـت.
تولید سنگهای بسیار نازک
تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در تولیـد اسـلبهایی بـا ورقهـای بسـیار نـازک (بـا ضخامـت 2-5/1 میلیمتـر)کـه مشـابه کاغـذ هســتند، تقریبــا هماننــد عملیاتــی اســت کــه در نازکبــری صــورت میگیــرد. تنهــا تفــاوت اصلــی در مراحــل فــرآوری، مرحلــهای اســت کــه آنهــا را در رزیــن و اپوکســی خاصــی قــرار میدهنــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــنکار روشــی منســوخ اســت و بــه علــت عــدم حفــظ وجهــه ی طبیعــی ســنگ در
نماهــا، نتوانســته در دنیــا جایگاهــی کســب کنــد. از معایــب ایــن روش خــش پذیــری بــاال، عــدم حفــظ وجهــه طبیعــی سـنگ بـه علـت اسـتفاده از یـک الیـه اپوکسـی روی سـنگ و عــدم پولیشپذیــری آن اســت.
کلام پایانی

در کلام آخـر جهـت توصیـه بـه علاقمندان بـه ایـن حـوزه؛ اســتفاده از دســتگاههای ایتالیایــی بــه علــت کیفیــت بالای  آنهــا و همچنیــن کار روی ســنگهای گــران، مقــرون بصرفه تـر اسـت چـرا کـه سـنگ ارزان، ارزش افـزوده نـدارد.
همچنیـن بـا توجـه بـه سـرعت آهسـته بـرش ایـن دسـتگاهها، اگـر کسـی در جسـتجوی بـازار مصـرف مناسـبی اسـت، بهتـر اســت 4 الــی 5 دســتگاه نــوع ایتالیایــی را تهیــه کنــد. هــر دســتگاه ایتالیایــی حــدود 000،160-000،170 یــورو قیمــت160.000-170.000 یورو قیمت  دارد. اگرچــه چیــن دســتگاههایی بــا قیمــت خیلــی کمتــر از نـوع ایتالیایـی بـا ابـزار وایـر تولیـد کـرده اسـت کـه کیفیـت خوبــی ندارنــد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست