انجمن سنگ ایران با هدف گسترش ارتباطات بین المللی، توسعه صادرات ، ارتباط مستقیم با مخاطبین داخلی و خارجی ، ایجاد و توسعه برندینگ در صنعت سنگ کشور در نظر دارد نسبت به ایجاد نمایشگاه مجازی مربوط به کل زنجیره ارزش صنعت سنگ اقدام نماید.

فهرست