Laminated Stone در زبــان فارســی ســنگ نــازک شــده معنــا میدهــد. لمینیــت شــامل ترکیبــی ســه جزئــی اســت از ســنگ، متریالــی کــه ســنگ نــازک شــده را اســتحکام میبخشـد (جـزء پشـتی) و چسـب کـه بیـن ایـن دو متریـال قــرار میگیــرد. متریـال پشـت میتوانـد انـواع مختلـف داشـته باشـد و سـنگ رویـی نیـز بسـته بـه نـوع اسـتفاده، میتوانـد متفـاوت باشـد.
تکنولوژی مرتبط با سنگ لمینیت در ایران و جهان

در ایـران تکنولـوژی سـنگ لمینیـت وجـود نـدارد و کارهـای اندکــی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه، بــه فعالیــت پراکنــده توســط افــراد و شــرکتها در کنــار کارهــای اصلــی خـود محـدود میشـود. تکنولـوژی اصلـی لمینیـت در سـنگ مربـوط بـه کشـور چیـن اسـت کـه در آن سـنگ توسـط اره فلکه ای هایــی کــه بــه صــورت افقــی کار میکننــد، بــرش میخـورد. رونـد کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه ابتـدا یـک پــاک ضخیــم از ســنگ تهیــه میکننــد و در مراحــل بعــد بـر روی یـک سـنگ مسـتحکم چسـبانده و لایه لایه سـنگ را بــرش میزننــد. در کشــور ایتالیــا نیــز کارخانــه برتــون خــط تولیــدی تمــام اتوماتیــک بــرای تولیــد لمینیــت اولیــه راه انــدازی نمــود ولــی بــه علــت مقــرون بــه صرفــه نبــودن خـط تولیـد، اسـتقبالی از آن بعمـل نیامـده اسـت. در کشـور ترکیـه نیـز تلاش های محـدودی در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت کـه تولیـد سـنگ لمینیـت نیـروی کارگـری بیشـتری نسـبت بـه تولیـد تایـل و اسـلب نیـاز دارد. خـط تولیـد ایـن نوع فـراوری مشـابه خـط تولیدهـای معمولی اسـت و تفـاوت اصلـی در قسـمت نازکبـری میباشـد. در ایـن روش سـنگ نـازک شـده بـه شیشـه نیـز چسـبانده میشـود؛
ترکیــب شیشــه بــا ســنگ دســتگاه خاصــی دارد کــه مشــابه دسـتگاه اتوکلاو در کارخانه هـای لمینیـت شیشـه اسـت کـه دو شیشــه را بهــم لمینیــت میکننــد. شــرکتهایی کــه در کشـور ایتالیـا بصـورت تخصصـی در زمینـه ی ترکیـب سـنگ اونیکـس و شیشـه فعالیـت دارنـد، از دسـتگاه اتوکلاو اسـتفاده میکننـد. دسـتگاه اتـوکالو بـا توجـه بـه متـراژی کـه تولیـد میشــود و درخواســتی کــه بــرای ایــن نــوع ســنگ اســت، دســتگاه گرانــی اســت و قیمــت آن حــدود500.000 یــورو میرسـد.
در ایران هیچ شرکتی بطور تخصصی و تجاری این نوع فرآوری را انجام نداده است!
ایــن نــوع فــراوری در متــراژ خیلــی کــم انجــام شــده امــا بـرای تولیـد زیـاد – مثـا روزی ۱۰۰ متـر مربـع- بـا توجـه بـه تعـداد دسـتگاه لازم ، قبـل از مـن هیـچ شـرکتی ایـن کار را انجـام نـداده اسـت. سـرعت بـرش اره فلکـه ای افقـی بسـیار کـم اسـت و بـرای سـنگهایی بـا مقاومـت معمولـی، حـدود ۲ تــا ۳ ســانتیمتر در دقیقــه پیشــروی دارد؛ یعنــی بــرای ســنگی بــه عــرض ۶۰ ســانتیمتر، حــدود ۲۰ تــا ۳۰ دقیقــه زمـان نیـاز اسـت. در نهایـت در هـر شـیفت کاری، حداکثـر میتــوان ۵ تــا ۷ متــر مربــع ســنگ تولیــد کــرد.


در توضیــح نحــوهی عملکــرد اره فلکــه ای بایــد گفــت ایــن دســتگاه شــامل دو فلایــول یــا دو فلکــه اســت. تیغــه ی نــازک دســتگاه کــه بــرای لمینیــت اســتفاده میشــوند دارای
ضخامــت حــدود0.8 تــا 0.9 میلیمتــر هســتند. بطــور کلــی تیغـه بـا سـگمنت حـدود ۲ میلیمتـر ضخامـت دارد. در یـک نــوع تکنولــوژی دیگــر، بــر روی همیــن دو چرخ ِ لنگــر اره، ســیم برش نصــب میشــود. ســیم برشهایی کــه بــه طــور اختصاصـی بـرای کار لمینیـت اسـتفاده میشـوند حـدود ۴-۵ میلیمتــر قطــر دارنــد. بایــد اشــاره کــرد کــه ســرعت بــرش بـا سـیم برش بسـیار بیشـتر اسـت امـا مقـدار گل تولیدشـده در ایــن روش، بیشــتر از روش اســتفاده از تیغــه اســت.
مقیاس اره های فلکه ای
ایـن اره هـا انـواع مختلفـی دارنـد. عـرض بـرش دسـتگاه های موجـود در ایـران بیـن ۶۰ تـا ۱۸۰ سـانتیمتر متغیـر اسـت کـه بـرش بـا عـرض ۱۸۰ بـرای بـرش اسـلب اسـتفاده میشـود. از دسـتگاه لمینیـت بـرای بـرش کـوپ نیـز اسـتفاده میشـود. پایه هــای ایــن دســتگاه های بــا ســایز بــزرگ هماننــد قله بــر بــر روی پایه هــای بتنــی نصــب میشــوند. در مرحلــه ی بــرش، ابتــدا پلاک هایی ضخیــم از کــوپ تهیــه میشــود و ســپس پلاک ها را لایه لایه نــازک میکننــد. در ســنگ های اونیکـس کـه حالـت لاشه دارنـد و نقـل و انتقـال آن ممکـن اســت بــه صرفــه نباشــد، ابتــدا بــرش بــا لایه های ضخیــم انجـام شـده و سـپس سـنگ را انتقـال میدهنـد.
ابعـاد معمولـی لمینیـت بـرای کارهـای سـاختمانی ۸۰ در ۸۰ ســانتیمتر اســت. بــرای کارهــای خاصتــر و تهیــه اســلب، عــرض ۱۸۰-۱۲۰ نیــز موجــود اســت. گفتنــی اســت، در کشـور چیـن هـر نـوع سفارشـی بـا هـر میـزان عرضـی قابـل انجـام اسـت.
مزایا و معایب سنگ لمینیت
در صنعــت ســاختمان، ســنگ بــه عنــوان یــک متریــال ســرد شــناخته میشــود؛ بــه عبــارت دیگــر، در مکانــی کــه ســنگ بـکار مـیرود، احسـاس سـرما بـه شـخص منتقـل میشـود.
بــا لمینیــت میتــوان ســردی و ســایر مشکلات را کاهــش داد. از جملــه اصالحاتــی کــه در ســنگ اعمــال میشــود، کاهـش شـکنندگی سـنگ اسـت. چسـبها، رزینهـا و مـواد شـیمیایی دامنـهی گسـتردهای دارنـد کـه میتـوان بـا اسـتفاده از آنهـا اکسسـوری پشـت سـنگ را حـذف کـرد و تنهـا بـا مــواد شــیمیایی آن را مســتحکم کــرد. توســط متریالــی کــه پشــت ســنگ قــرار میگیــرد، ســنگ میتوانــد اســتحکام بیشـتری داشـته باشـد و تـا حـدود ۳-۲ تـن بـار در مترمربـع را متحمــل شــود. بــا هانی کامب های مختلــف -کــه در پشــت ســنگ نازکشــده قــرار میگیرنــد- و فرآورده هایــی کــه از جنــس فایبرگلــس هســتند، میشــود ایــن اســتحکام را بــه ســنگ بخشــید. از مزایــای ایــن روش، ایجــاد عایــق صــوت و حــرارت و رطوبــت در ســنگ اســت. در کارهــای دکوراتیـو بحـث عبـور نـور نیـز مطـرح اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه شـود. عبـور نـور در سـنگ اونیکـس بـا ضخامـت زیــاد کــه کریســتال های آن همســو هســتند، قابــل توجــه اســت ولــی در ســایر ســنگها علی الخصــوص چینی هــا کــه آنهـا بیـن مرمریـت و اونیکس اسـت،
محـدوده ی عبـور نـور در صـورت نازکبـری خاصیـت عبـور نـور در آنهـا نیـز بـه خوبـی میسـر خواهـد شـد کـه ایـن کار بـا دسـتگاه اتوکلاو  کـه بـرای لمینیـت شیشـه بـا سـنگ اسـتفاده میشـود، انجـام میگیــرد. در دکوراســیون داخلــی کــه نیــاز بــه نورپــردازی دارنــد، بــا روش نازکبــری میتــوان گســترهی وســیعی از انــواع ســنگ را بــا نــور ترکیــب کــرد. نکتــه ی قابــل توجــه
ایــن اســت کــه در روش لمینیــت محدودیت هــای تنــوع رنـگ در سـنگ اونیکـس برداشـته شـده و میتـوان از انـواع ســنگها بــا رنگهــا و طرح هـای مختلــف بــا نازکبــری و عبــور نــور، در کارهــای دکواراتیــوی اســتفاده کــرد.
بــرای اســتحکام بخشــی پشــت ســنگ از متریــال مختلفــی اســتفاده میشــود. بــه عنــون مثــال میتــوان ســنگ های گرانقیمــت را توســط ســنگهای ارزان لمینیــت کــرد. بــرای
بــرش متــراژ بیشــتری از تنــاژ ســنگ گرانقیمــت بدســت می آیــد. نوعــی از لمینیــت کــه بــرای کارهــای ســاختمانی، علـی الخصـوص بـرای کـف و دیـوار بیشـتر مرسـوم اسـت،
ترکیبــی از ســنگ و پورسلان اســت.
مشــکل اصلــی ســنگ لمینیــت ایــن اســت کــه در متریــال اصلــی کــه در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد، هــر کــدام دارای رفتــار فیزیکــی و شــیمیایی متفاوتــی هســتند و رفتــار
آنهــا در واکنــش بــه محیــط بــا دمــای مختلــف، متفــاوت اسـت بطـوری کـه ممکـن اسـت از هـم جـدا شـده و در اثـر انبسـاط و انقبـاض دچـار مشـکل شـوند کـه البتـه مـاده بیـن دو متریـال، وظیفـه دارد ایـن مشـکل را رفـع کنـد. در راسـتای بهبـود مـادهی چسـباننده بـه کارهـای تحقیقاتـی مهمـی نیـاز اسـت کـه ضمـن تامیـن اسـتحکام الزم، رفتارهـای مختلـف ســنگ را هــم کنتــرل کنــد. هانی کامب هــای آلومینیومــی کــه بــرای ســنگهای بیــرون و داخــل ســاختمان اســتفاده میشــوند، اســتحکام ســنگ را بســیار افزایــش داده و حالــت عایـق صـوت و حـرارت را فراهـم میکنـد. امـا بایـد توجـه داشـت کـه آلومینیـوم رفتـار کامـا متفاوتـی بـا سـنگ دارد و در شــرایط دمایــی متفــاوت مشکلاتی ایجــاد میشــود لــذا مــادهای کــه بــرای چســباندن اســتفاده میشــود بایــد ایــن تغییــر رفتــار را کنتــرل کنــد. بــرای ایــن کار از چســب های مختلــف اســتفاده میشــود و در ایــران نیــز از اپوکســی بــه همــراه افزودنی هــا بهــره میگیرنــد کــه بتوانــد رفتارهــا را کنتــرل کــرد. در مــواردی از پلی اورتان ها نیــز اســتفاده میکننـد. تحقیقـات اصلـی مـورد نیـاز نیـز، مربـوط بـه لایه ی بیــن دو متریــال اســت.
نکتــه ی اصلــی در اســتفاده از ســنگ لمینیــت شــده در ســاختمان ســازی، بحــث سبکســازی اســت. بــرای مثــال سـنگ معمولـی لمینیـت شـده بـا پورسلان ، دارای وزن حدود نصـف سـنگ عـادی اسـت. بـه دلیـل ایـن کـه در ایران سـنگ را بــا مــات نصــب میکننــد مشکلات ســاختمانی نیــز بــه وجـود میایـد زیـرا بـرای پـر کـردن فضـای پشـت سـنگ، گاهـی سـیمانی از مـواد نامرغـوب اسـتفاده میشـود تـا سـنگ در نمـا مسـطح دیـده شـود. نـوع متریالـی کـه بـرای لمینیـت کــردن ســنگ اســتفاده میشــود بــه آن اجــازه میدهــد کــه بصــورت خشــک نیــز نصــب شــود. وقتــی ســنگ بــا بتــن نصـب میشـود (روش نصـب تـر)، بـار مـرده ای کـه حاصـل مجمــوع ســنگ، ســیمان و مــواد زائــد پشــت ســنگ اســت، وزنـی حـدود ۹۰ کیلوگـرم در مترمربـع دارد. هنـگام اسـتفاده از هانی کامــب در روش لمینیــت بــا نصــب خشــک ایــن وزن بــه ۲۰ کیلوگــرم کاهــش مییابــد.


از ســویی دیگــر، میتــوان کــوپ ســنگ را در معــدن شــماره گذاری کــرد و بــرش را بــا توجــه بــه شــماره گذاری کوپ هـا انجـام داد. از مزایـای لمینیـت کـردن ایـن اسـت کـه میتـوان سـنگ مشـابه بیشـتری را از کـوپ سـنگ بـرش داد کـه در ایـن صـورت سـرعت کار افزایـش یافتـه و رونـد آن نیــز راحتتــر میشــود.
مزایای استفاده از لمینیت
۱-سبک سازی سازه
۲-امکان استفاده در نصب به روش خشک
۳-استحکام بیشتر سنگ
۴-عایق رطویت، صوت و حرارت
مـوادی مختلفـی بـه عنـوان پشـت سـنگ لمینیـت میتوانـد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــرای مثــال میتــوان از ســنگ ارزان تر، پورسلان ، شیشـه، فایبرگلـس، آلومینیـوم، پلاستیک
کامپوزیــت، پارچــه ســه بعــدی فایبــر گلــس، هانی کامــب، چــوب و پلــی وود اســتفاده کــرد.
کاربردهای سنگ لمینیت
اصلی تریـن کاربـرد ایـن سـنگ در دکوراسـیون داخلـی اسـت. اکسسـوری های سـنگی، میـز، نیمکـت، نمـا، کـف، دیـواره و در آسانسـور، ورودی سـاختمان، کابینت و صفحـهی کابینت از
کاربردهـای مـورد اسـتفاده سـنگ لمینیـت هسـتند. از لمینیـت بـا ضخامـت نازکتـر از حـد متعـارف -سـنگ بـا صخامـت ۷ میلیمتــر کــه تنهــا بــا تــوری و اپوکســی مســتحکم شــده باشـد- در بازسـازی و مرمـت سـاختمان های قدیمـی اسـتفاده میشــود؛ در ایــن صــورت ســرامیک موجــود در زیــر (کــه از قبـل در سـاختمان موجـود بـوده) نقـش اکسسـوری بـرای اسـتحکام سـنگ را ایفـا میکنـد. بـرای ایـن منظـور میتـوان بــا اســتفاده از چســب، ســنگ نــازک شــده را بــه ســرامیک چســباند. در ســنگ هایی کــه بــا هانی کامــب فــراوری شــده اند، بــر روی بدنــه ســاختمان ریل هایی جهــت قــرار دادن هانی کامب هــا نصــب میشــود و گیره هایــی بــر روی ریل هـا وجـود دارد کـه سـنگ بـا سـرعت بالا یکـی پـس از دیگــری نصــب میشــوند؛ از جهــت تعویــض ســنگ های معیــوب نیــز میتــوان ســنگ را بصــورت تکــی تعویــض کـرد و نیـازی بـه تخریـب کلـی نیسـت.
تمام سنگها امکان نازکبری دارند و لمینیت کردن را دارند؟
اســتفاده از ایــن روش در تمــام انــواع ســنگ ها امکانپذیــر اســت. در عقیــق (آگات) هــم کــه ســنگی نیمــه قیمتــی و سـختی محسـوب می-شـود، از ایـن روش اسـتفاده میشـود
بطــوری کــه قطعــات کوچکــی از عقیــق کنــار هــم قــرار میگیرنـد. یکـی از متریالـی کـه بـا توجـه بـه فـراوان بـودن آن در ایــران میتوانــد مــورد اســتفادهی گســتردهای قــرار
گیــرد، سنداســتونها هســتند. روش کار در اســتفاده از ایــن نـوع سـنگها، مقـداری متفـاوت اسـت. بـر روی سـنگ های لایمستون ، آلباستر و اونیکـس میتـوان ایـن روش را اجـرا کـرد. بـر روی گرانیـت، مرمریـت و تراورتــن نیـز بصـورت معمــول انجــام میشــود.


قیمت تمام شده در روش لمینیت
در ایــران بــه علــت ارزان بــودن قیمــت ســنگ، ایــن روش مقـرون بـه صرفـه نیسـت. بـه علـت بحـث تحریم هـا، همـه ی محصولات(از جملــه مــواد شــیمیایی) خیلــی گرانتــر از
قیمـت واقعـی آن بدسـت تولیـد کننـدگان میرسـد کـه ایـن موضــوع باعــث افزایــش قیمــت نهایــی محصــول میشــود.
بـرای مثـال در کشـور چیـن، بـه جهـت صرفـه ی اقتصـادی، از هــر تــن ســنگ بــا روش لمینیــت حــدود ۴۲ متــر ســنگ تهیــه میشــود. در ایــران ســابقه ی تولیــد ۳۰ متــر لمینیــت از
هـر تـن سـنگ وجـود دارد.
قیمــت نهایــی محصولات در کشــور چیــن (بــا اســتفاده از پورسلان ) بــا همــراه بــا بســته بندی، بیــن ۱۵-۱۲ دلار و در محصولات بسـیار لوکـس بیـن ۲۵-۲۰ دلار اسـت. در ایـران بــرای لمینیــت کــردن، بیســکوییت های پورسلان مــورد نیــاز اسـت کـه بایـد از کارخانـه تولیـد سـرامیک تهیـه میشـود و مشکلات خــاص خــودش را دارد. . ایــن در حالــی اســت
کــه در کشــور چیــن، پورسلان در کارخانــه تهیــه میشــود.
در ایــران ایــن روش بــه عنــوان متریــال ســاختمانی خیلــی مقـرون بـه صرفـه نیسـت زیـرا عـاوه بـر قیمـت زیـاد مـواد و متریال هـای پشـت سـنگ، هزینـه ی نیـروی کارگـری هـم
زیــاد اســت (بــه ویــژه در ایــن روش بــه نیــروی کارگــر بیشـتری نیـاز اسـت). در نتیجـه یکـی از معایـب ایـن روش قیمـت تمـام شـدهی آن اسـت؛ بخصـوص در سـنگهای بـا
قیمـت متوسـط بـه پاییـن. ولـی ایـن روش در اونیکس هـا و سـنگ های وارداتـی بـا قیمتهـای زیـاد مقـرون بـه صرفـه اسـت. بـه عبارتـی قیمـت سـنگ بایـد بیـش از ۳۰-۲۰ دلار  باشـد تـا ایـن روش توجیـه اقتصـادی داشـته باشـد. در کشـور چیـن چندهـزار کارخانـه فـرآوری وجـود دارد در حالیکـه کارخانه هـای تولیـد سـنگ لمینیـت بسـیار محـدود هسـتند. یکـی از دلایلی کـه از ایـن روش در ایـران اسـتقبال نشـده، بـه علـت همـان مشـکل اصلـی اسـت کـه چینی هـا در گذشـته داشـتند و آن دشـواری در چسـباندن متریـال بـه هـمدیگـر بـود. علاوه بـر ایـن مشـکل، در ایـران بـه علـت
اســتفاده از مــواد ارزان، بــا مشکلاتی از جملــه کاس شــدن سـنگ (قوسـی شـدن) و جـدا شـدن از پورسلان نیـز مواجـه هستیم.
نگاه معماران به سنگ لمینیت
دامنـه ی مصـرف ایـن نـوع سـنگ در مصـارف مختلـف بـه ویـژه در دکوراسـیون داخلـی بسـیار زیـاد اسـت. بـه عنـوان مثـال میتـوان لایه ی نازکـی از سـنگ را روی چـوب اجـرا کـرد. میتـوان بـر روی نمـای کامپوزیتـی و یـا شیشـه ای نیـز ســنگ کار کــرد. از مزایــای دیگــر، ســرعت کار بــا لمینیــت اسـت. سـرعت نصـب سـنگ خشـک خیلـی زیادتـر اسـت و در ایـران هنـوز کارهـای خشـک زیـادی انجـام نشـده اسـت.
ســنگ لمینیــت بــرای کارهــای خشــک مناســبتر از ســنگ معمولـی اسـت و سـنگ سـریع نصـب میشـود. خواســته اصلــی مهندســان و معمــاران در اســتفاده از ایــن روش بـرای سـاختمان،

سبک سـازی اسـت کـه در ایـران ایـن بحــث بــه صــورت جــدی مطــرح نیســت. قبــل از هرچیــز بایـد گفـت، معمـاران بایـد سـنگ لمینیـت را بـه عنـوان یـک متریـال جـدا از سـنگ یـا سـرامیک و… بشناسـند تـا بتواننـد در سـاختمان از آن اسـتفاده کننـد. بایـد بداننـد کـه متریالـی بــا ضخامــت ۱۵ میلیمتــر وجــود دارد کــه اســتقامت آن حــدود ده برابــر گرانیــت ۳ ســانتیمتری اســت و وزنــش ۲۰ ٪ســنگ اســت. صرفــه ی اقتصــادی در اســتفاده از روش لمینیـت وقتـی مـورد توجـه اسـت کـه سـنگ لمینیـت را از ابتــدا شــناخته باشــند و در محاســبات ســازه اعمــال شــود تـا سـازه سـبکتر و بـار مـرده سـاختمان کاهـش و سـرعت سـاخت و سـاز افزایـش بیابـد. بسـیاری از مهندسـان مـوارد اســتفاده از ســنگ لمینیــت را هــم نمیداننــد. یــک دلیــل دیگــر برای عــدم توجــه بــه ســنگ لمینیــت، ذهنیــت منفــی شــکل گرفتــه در ارتبــاط بــا ورود ســنگ های بــا پورسلان ، در حــدود ۱۰-۱۵ ســال پیــش از کشــور چیــن بــوده کــه تجربــه ناموفقــی محســوب میشــود. در ایــران چنــد معــدن آلاباستر خـوب بـرای تولیـد اکسسـوری ها وجـود دارد کـه چــون پیگیــری نشــده، شــناخت کافــی نیــز از آن نداریــم.

آیا سنگ لمینیت ظرفیت باربری مناسب برای استفاده در کف ساختمان را دارد؟
بلـه. بـا توجـه بـه اینکه پورسـان اسـتحکام بیشـتری نسـبت بـه سـنگ دارد، هنـگام ترکیـب بـا سـنگ، اسـتحکام سـنگی کــه پشــت آن پرســان کار شــده از ســنگ معمولــی بیشــتر
خواهـد بـود. باتوجـه بـه ایجـاد طرح هـای فورمـچ بـا اسـتفاده از لمینیـت، از ایــن روش میتــوان جهــت مقــرون بــه صرفه تــر نمــودن ســنگ های تولیــد شــده بــا واترجــت اســتفاده کــرد و یــک قطعـه واترجـت را بـه فورمـچ تبدیـل کـرد. در پایـان بایـد بگویـم کـه بـا توجـه بـه جـوان بـودن ایـن صنعــت درایــران جــای رشــد زیــادی در آینــده خواهــد داشــت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست