بررسی روند آموزش صنعت سنگ کشور در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی

در حاشیه دومین روز نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی تهران، انجمن سنگ ایران بمنظور بررسی روند آموزش صنعت سنگ تزئینی کشور میزبان میهمانان و مدعوینی از مجموعه های مرتبط به حوزه آموزش صنعت سنگ کشور از جمله یونیدرو،ایمیدرو،دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه آزاد خمینی شهر و …. بود.