اعزام هیئت تجاری- نمایشگاهی صنعت سنگ به نمایشگاه ورونا – ایتالیا


انجمن سنگ ایران با همکاری تجارت سفر شانا وحمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی اقدام به اعزام هیئت تجاری- نمایشگاهی صنعت سنگ به نمایشگاه ورونا – ایتالیا می نماید.