معافیتهای مالیاتی شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

مشوق ها و معافیت های مالیاتی برای واحدهای مختلف شــهرک های صنعتی و مناطق ویــژه اقتصادی اعلام شد که شــرایط اعمال این شــرایط و نحوه اجرای آن در مناطق کمتر توســعه یافته با سایر مناطق متفاوت است. به منظور تشویق سرمایه گذاری در شــهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیــدی، معدنــی، خدماتی، بیمارســتان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشــگری با مجوز ســرمایه گذاری از مراجــع قانونی ذیربــط که در این مناطق هســتند در صورتی کــه از اول ســال ۱۳۹۵ برای آنهــا پروانه بهره برداری صادر شده باشد یا قرارداد استخراج و فروش منعقد کرده باشند، تشویق های مالیاتی اعمال می شود.
نحوه اعمال مالیات به نرخ صفر برای ســرمایه گذاری اقتصادی در شهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی بدین شرح اســت که در یک دوره ۱۳ ساله مشمول معافیت مالیاتی از طریق محاســبه مالیات به نرخ صفر هستند. این قاعده مربوط به مناطق کمتر توســعه یافته است. همچنین در این مناطق، مالیات ســال های بعد از دوره ۱۳ ساله محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشــمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برســد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن مالیات با نرخ های مقرر در قانون مالیات های مستقیم محاسبه خواهد شــد. نحوه اعمال مالیات با نرخ صفر برای شــهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی در سایر مناطق بدین گونه است که در یک دوره هفت ساله مشمول معافیت مالیاتی از طریق محاسبه مالیات به نرخ صفر می شوند. همچنین نحوه اعمال مالیات به نرخ صفر برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی که در سایر مناطق هستند بدین گونه اســت که ۵۰ درصد مالیات های بعد از دوره هفت ساله محاســبه مالیات با نرخ صفر زمانی کــه جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل ســرمایه ثبت و پرداخت شده شــود با نرخ صفر درصد و ۵۰ درصد باقی مانده با نرخ های مقرر در قانون مالیات های مســتقیم محاسبه و دریافت می شــود و بعد از آن نیز ۱۰۰ درصد مالیات متعلقه با نرخ های مصوب دریافت خواهد شــد. گفتنی است؛ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته توسط هیات دولت و در برنامه های پنج ساله توسعه تعیین می شود.
۹۸/۱۰/۲۴