گفتگوی زنده انجمن سنگ ایران

‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس هیئت مدیره هولدینگ کهرباگستر
با موضوع چالش های فراوری سنگ های تزیینی و راهکار توسعه صادرات آن
زمان : ساعت ۱۴:۰۰ / یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
صفحه رسمی انجمن سنگ ایران در اینستاگرام iranstoneassociation/Instagram