گفتگوی زنده انجمن سنگ ایران

‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
با موضوع نقش اتاق بازرگانی ایران و تشکل ها در ارتقاء کمی و کیفی معدن و صنایع معدنی
زمان : ساعت ۱۴:۰۰ / یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
صفحه رسمی انجمن سنگ ایران در اینستاگرام iranstoneassociation/Instagram