اطلاعیه

پیرو اطلاع رسانی انجمن سنگ ایران مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با موضوع اصلاح اساسنامه ، موارد زیر در زمان حضور در جلسه مجمع فوق الذکر الزامی می…
فهرست