فرانچی اومبرتو مارمی: سرمایه گذاری در زمینه ربات های حمل و نقل اسلب از سوی یکی از معروفترین شرکت های فعال در حوزه تولید اسلب سنگ مرمر در منطقه کارارا و جهان

براساس آخرین فهرست و اخبار منتشر شده از سوی Euronext Growth Milan ، شرکت بین المللی Franchi Umberto Marmi SpA که یکی از شرکت های بنام و پیشرو در فراوری…
فهرست