کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری

هیئت رئیسه کمیسیون

هاجر نظامی
انجمن سنگ ایران

(دبیر)

رئیس کمیسیون
مدرس دانشگاه شهید بهشتی

(رئیس)

دکتر محمدرضا نیکودل
مدرس دانشگاه تربیت مدرس

(نائب رئیس)

اهداف کمیسیون

– ایجاد بستری جهت همفکری و هم اندیشی مدیران،کارشناسان،متولیان، علاقمندان و فرهیختگان حوزه سنگ های تزئینی؛
– تولید و نشر محتوای علمی اعم از کتاب ،مقاله و…بمنظور ارتقا دانش و مهارت مدیران ،کارشناسان ،متولیان ، علاقمندان و فرهیختگان حوزه سنگ های تزئینی؛
– همسو سازی اهداف و برنامه های راهبردی انجمن سنگ ایران با رویکرد آموزش و به روز رسانی دانش و مهارت دست اندرکاران صنعت سنگ تزئینی کشور؛
– ایجاد پایگاه و شبکه اطلاعاتی در حوزه آموزش و پژوهش؛
– توسعه دانش مدیران ،کارشناسان ،متولیان ، علاقمندان و فرهیختگان حوزه سنگ های تزئینی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و همایش های ملی و بین المللی؛
– ایجاد بستر انتقال تجربیات؛
همکاری با نهادهای علمی، اجتماعی و دستگاه های اجرایی کشور جهت دستیابی به اهداف؛

– استانداردسازی اقدامات مدیریت آموزشی؛
– ایجاد و توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی با نهادها و مجامع بین المللی مرتبط؛
– بررسی نیازهاي متنوع اعضا از لحاظ مهارتی و تخصصی در حوزه های مختلف موجود در صنعت سنگ تزئینی و ارائه برنامه آموزشی مربوطه ؛
– بررسی و طراحی الگوي سنجش اثر بخشی عملکرد واحد آموزش واندازه گیري اثر بخشی دوره هاي آموزشی؛
– تلاش در جهت فراهم آوردن موجبات آموزش در مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاهی و ایجاد مراکز دانشگاهی کاربردي کاملاٌ تخصصی؛
– تدوین برنامه فصلی و سالانه و تدوین برنامه نقشه راه کمیسیون بر اساس مأموریت تعیین شده؛
– تلاش در جهت تجمیع ظرفیت ها و قابلیت هاي آموزشی بخش هاي دولتی و غیر دولتی در توسعه و ترویج آموزش صنعت سنگ کشور.

فهرست