اهداف و وظایف کمیسیون معدن(اکتشاف و استخراج)

1) بررسی چالش ها و مشکلات معادن سنگ های تزئینی و ارائه پیشنهادهای عملی در جهت رفع موانع موجود ؛
2) تهیه و تنظیم اطلاعات جامع معادن سنگ های تزئینی و به روزرسانی آن با استفاده از آمار و اطلاعات وزارت ؛
3) نیازسنجی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز معادن سنگ های تزئینی ؛
4) بررسی نیازهای آموزشی پرسنل معادن سنگ های تزئینی و ایجاد دوره های آموزشی جهت ارتقاء علمی و عملی پرسنل معدن ؛
5) بررسی قانون معادن و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و ارائه پیشنهاد اصلاحی ؛
6) شناسایی معادن با پتانسیل صادراتی و ایجاد شرایط مناسب جهت تولید بیشتر در جهت توسعه صادرات ؛
7) ارائه راهکارهای عملی به معادن سنگ تزئینی در جهت کاهش ضایعات و استفاده بهینه از امکانات تولیدی ؛
8) همکاری با سایر کمیسیون ها جهت اجرای برنامه های آموزشی در ارتباط با سنگ.

فهرست