انجمن ملی سنگ ایران

انجمن ملی سنگ ایران

فراگیرترین تشکل صنعت سنگ تزئینی کشور

تأسیس ۱۳۷۹

نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه بین المللی

سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات، تجهیزات مربوطه

تشکیلات انجمن

کمیسیون‌های تخصصی

هیئت موسس و هیئت مدیره

چارت سازمانی