انجمن ملی سنگ ایران

انجمن ملی سنگ ایران

فراگیرترین تشکل صنعت سنگ تزئینی کشور

تأسیس ۱۳۷۹

تشکیلات انجمن

کمیسیون‌های تخصصی

هیئت موسس و هیئت مدیره

چارت سازمانی