اهداف و چشم‌انداز انجمن سنگ ایران

اهداف:

چشم انداز:

چشم انداز انجمن سنگ ایران این است که صنعت سنگ ایران را با ایجاد بستر مناسب تعاملاتی بین تمام ذینفعان این صنعت به عنوان یک پیشرو جهانی از نظر کیفیت، پایداری و نوآوری تبدیل کند که در آن سنگهای ایرانی به طور گسترده توسط مشتریان در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و ترجیح داده شوند.
صنعتی که به شیوه ای مسئولیت پذیر از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی عمل می‌کند.

ماموریت: