خواستار برگزاری نمایشگاه سنگ با ایران کانمین هستیم

احمد شریفی در گفتگو با بیرونیت مطرح کرد: خواستار برگزاری نمایشگاه سنگ با ایران کانمین هستیمدبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: برگزاری دوازدهمین نمایشگاه سنگ های تزیینی در تیر ماه سال…
ادامه مطلب
فهرست