هپکو جلوی صنعت ۸ میلیاردی سنگ، سنگ اندازی می کند| واردات ممنوع؛ تامین داخلی ماشین آلات فقط روی کاغذ

بدون دیدگاه
شریفی، نایب رئیس انجمن سنگ ایران در گفتگو با خبرگزاری بازار گفت: ظرفیت ۳۰ میلیون تنی صنعت سنگ به ارزش ۸ میلیارد دلار با ممنوعیت واردات در انتظار تولید ماشین…

فرآوری سنگ ساختمانی به ر وش نازک‌‌بری

بدون دیدگاه
مقدمه نازکبــری در ســنگ ســاختمانی همانطــور کــه از اســم آن مشــخص اســت، روشــی اســت کــه در آن ســنگها بــا ضخامــت کــم، جهــت مصــارف خاصــی بریــده میشــوند. از جملــه دلایل میــل…

نگاهی به تکنولوژی تولید سنگ های مصنوعی

بدون دیدگاه
چکیده هــدف از ارائــه ایــن مقالــه تحقیــق و بررســی تکنولــوژی تولیــد ســنگهای مصنوعــی اســت. ســنگهای مصنوعــی بیــش از ۵۰ دهــه اســت کــه نقــش قابــل توجهــی در خصــوص ســازه های ســاختمانی…
فهرست