پیرو اطلاع رسانی انجمن سنگ ایران مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با موضوع اصلاح اساسنامه ، موارد زیر در زمان حضور در جلسه مجمع فوق الذکر الزامی می باشد. 1- پرداخت حق عضویت انجمن سنگ ایران تا پایان سال 1400 2- تصویر کارت بازرگانی / عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی استان دارای تاریخ اعتبار 3- اعضای حقوقی دارای شرایط حضور در مجمع می بایست مکاتبه ای با سربرگ شرکت مربوطه مبنی بر معرفی نماینده(مطابق اساسنامه نماینده معرفی شده می بایست مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت باشد) به دبیرخانه انجمن ارائه نمایند. لازم به توضیح است اعضایی که قصد تمدید کارت عضویت خود در اتاق بازرگانی ایران را دارند می بایست به شیوه ذیل اقدام نمایند. 🔻مراجعه به پرتال https://cscs.chambertrust.ir/login.do 🔻وارد نمودن کدکاربری(برای اعضای حقیقی : شماره کد ملی و برای اعضای حقوقی : شماره شناسه ملی شرکت) و رمز عبور که پیشتر دریافت کرده اند که در صورت فراموشی می توانند فراموشی/ دریافت رمز عبور را کلیک کرده تا رمز جدید به تلفن همراه اعلام شده از قبل ارسال گردد. 🔻آیین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران مصوب 13/05/1398 شورایعالی نظارت بر اتاق ایران
ماده 1 -شرایط و مدارك عضویت
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزي، خدماتی و خدمات
وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، میتوانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارك به
عضویت اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي درآیند.
الف- اشخاص حقیقی
1 -داشتن حداقل 20 سال شمسی.
2 -تصویر شناسنامه و کارت ملی.
3 -دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم.
تبصره:دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، ازمفاد بند 3 مستثنی میباشند.
4 -دارابودن پروانه فعالیت اقتصادي اعم از تولیدي، توزیعی، کشاورزي، خدماتی و خدمات وابسته این
فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارایی بعنوان رشتههاي اشتغال معرفی شدهاند.
همچنین، ارائه معرفی نامه از پارک هاي علم و فنآوري و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاري از حوزه
مربوط، ملاك عمل خواهد بود.
5 -امضاء تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین نامه.
6 -پرداخت حق ورودي و حق عضویت سالانه.
ب- اشخاص حقوقی
1 -تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل.
2 -مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهاي 1 ،3 و 4 ذیل بند الف ماده 1 باشد و
تعهدنامه موضوع ماده 2 آییننامه را به نمایندگی از سوي شخص حقوقی امضاء نماید.
3 -تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه
آگهی تغییرات بعدي آن به اتاق ذیربط.
4 -پرداخت حق ورودي و حق عضویت سالانه.
تبصره 1 :کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر میشود و نام مدیرعامل بعنوان نماینده آن بر
روي کارت عضویت درج و عکس وي الصاق خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست